Sayın Müşterimiz, ŞANLI ÇEYİZ TEKSTİL ÜRÜNLERİ TURİZM SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ. (“Şanlı Ticaret”) olarak sizleri 7 Nisan 2016 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanun (“Kanun”) kapsamında şu hususlarda bilgilendirmek istiyoruz: Şanlı Ticaret, müşterilerinden zorunlu olarak alması gereken bilgilerin yanında yalnızca, vermeyi hedeflediği en iyi hizmet ve ürünü sağlamak amacı ile gerekli olduğunu düşündüğü bilgileri toplamaktadır. Verilen hizmetin doğası gereği, müşterilerin kişisel verileri Şanlı Ticaret tarafından temin edilerek işlenmektedir. Ancak, bu veriler, yasal bir zorunluluk ya da kişisel veri sahibinin izni olmadığı sürece herhangi bir üçüncü şahıs, kurum ve kuruluş ile paylaşılmamaktadır. Kanun uyarınca, Kanun’un yayımı tarihinden önce işlenmiş olan kişisel veriler, yayımı tarihinden itibaren iki yıl içinde Kanun hükümlerine uygun hâle getirilecektir. Ancak, Kanun’un yayımı tarihinden önce hukuka uygun olarak alınmış rızalar, bir yıl içinde aksine bir irade beyanında bulunulmaması hâlinde, Kanun’a uygun kabul edilecektir. Kanun kapsamında Müşteri, Şanlı Ticaret’a başvurarak aşağıdaki haklarını kullanabilir: (i) Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme; (ii) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme; (iii) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme; (iv) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme; (v) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme; (vi) Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme; (vii) Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi ya da yok edilmesi halinde bu işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme; (viii) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme; (ix) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme. Yukarıdaki açıklamalarımız doğrultusunda, Şanlı Ticaret’a bildirimde bulunarak kişisel verilerin işlenmesine rızanızın bulunmadığını belirtmediğiniz takdirde, Şanlı Ticaret ile Kanun’un yayımı tarihinden önce paylaşmış olduğunuz ve Kanun tahtında kişisel veri veya özel nitelikli kişisel veri olarak nitelenebilecek her türlü verinin (i) Şanlı Ticaret tarafından yine Kanun tarafından tanımlandığı şekliyle “işlenmesine”; ve (ii) Şanlı Ticaret ile anlaşmalı olarak Şanlı Ticaret’ın gizlilik taahhüdü altında olması kaydıyla herhangi bir sözleşme ilişkisi veya sair ilişki ile birlikte çalıştığı kişi veya kuruluşlar, Şanlı Ticaret’ın emir ve talimatlarıyla çalışan kişiler, Şanlı Ticaret çalışanları ve Şanlı Ticaret’ın yaptığı değerlendirme ile uygun olduğu düşünülen diğer kişiler ile paylaşılmasına açıkça ve bu hususta bilgilendirilmiş olarak rıza gösterdiğiniz kabul edilecektir.Kişisel verilerinizin işlenmesine rızanız bulunmuyor ise, 0232 433 44 43 numaralı telefondan veya info@sanliticaret.com adresinden bizimle iletişime geçmenizi rica ederiz.Şirket, talebinizi niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Taleplerinizin yerine getirilmesi sebebiyle bir maliyet doğması hâlinde yalnızca Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücretleri sizden talep edebiliriz. Kişisel Verilere ilişkin mevzuat ve uygulamamız kapsamındaki değişiklikleri internet sitemizin ilgili sayfasından her zaman takip edebilirsiniz.

Kanun Hakkında Genel Bilgilendirme

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”), 24 Mart 2016 tarihinde kabul edilmiş olup 7 Nisan 2016 tarihli 29677 sayılı Resmi Gazete’ de yayınlanıp 07 Ekim 2016 tarihinden itibaren tümüyle yürürlüğe girmiştir. Kanun kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri ile uyacakları usul ve esasları düzenlemek amacıyla kabul edilmiştir.

Veri Sorumlusu Bilgilendirmesi

Aşağıda detaylı kurumsal bilgileri yayınlanan ŞANLI ÇEYİZ TEKSTİL ÜRÜNLERİ TURİZM SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ. (“Şanlı Ticaret”) olarak, Kanun uyarınca Veri Sorumlusu sıfatıyla kişisel verilerinizi ilgili mevzuata uygun olarak kullanacağız.

Kişisel Verileriniz ne şekilde işlenebilecektir?

Kanun uyarınca, Şanlı Ticaret olarak, Veri Sorumlusu sıfatıyla, şirketimizle paylaştığınız kişisel verilerinizin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi, veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem tarafımızdan yapılabilecektir.

Kişisel verilerinizin işlenme amaçları ve hukuki sebepleri nelerdir?

Müşterilerimize verdiğimiz hizmetleri sözleşmenin ve teknolojinin gereklerine uygun şekilde yapabilmek, sizlere sunduğumuz ürün ve hizmetlerimizi geliştirebilmek, müşteri memnuniyeti ve ihtiyaçları doğrultusunda yeni ürün ve hizmetleri sunmak, acentelik hizmetlerini gerçekleştirmek de dâhil olmak üzere fakat bunlarla sınırlı olmaksızın için bizimle paylaştığınız kişisel verileri Kanun ve ilgili mevzuata uygun olarak işleyeceğiz. Kişisel verilerinizi aktarabileceğimiz kişi veya kuruluşlar hakkında bilgilendirme Yukarıda belirtilen amaçlarla, bizimle paylaştığınız kişisel verilerinizin aktarılabileceği kişi / kuruluşlar; başta Şanlı Ticaret olmak üzere ana hissedarımız, doğrudan / dolaylı yurt içi / yurt dışı iştiraklerimiz; faaliyetlerimizi yürütmek üzere hizmet aldığımız, iş birliği yaptığımız, program ortağı kuruluşları, yurtiçi / yurtdışı kuruluşlar ve diğer 3. kişilerdir.

Kişisel verileriniz nasıl toplanmaktadır?

İnternet sitemiz, satış ve pazarlama departmanı çalışanlarımız, müşteri ziyaretlerinde toplanan formlar, dijital pazarlama ve çağrı merkezi gibi kanallar aracılığıyla kişisel verileriniz sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanabilmektedir.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca haklarınız nelerdir?

Kanun’un 11.maddesi 7 Ekim 2016 tarihinde yürürlüğe girmiş olup ilgili madde gereğince bu tarihten sonra Kanun’dan doğan haklarınız aşağıdaki gibidir. (1) Veri sorumlusuna başvurarak kendinizle ilgili; a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, e) 7 nci maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahipsiniz.